Provozní řád

Čl. 1

Nástup a ukončení pobytu v zařízení

 

O přijeti k trvalému pobytu rozhoduje komise na základě Žádosti o přidělení sociálního bytu

Formuláře žádosti jsou k dispozici u správce Domova a  pověřeného pracovníka. V případě uvolnění bytu vyzve provozovatel
s patřičným časovým předstihem dalšího neumístěného žadatele z pořadníku k nástupu. Domluví s ním termín nástupu a informuje
o všech náležitostech souvisejících s pobytem. Následně bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva a smlouva o poskytování požadovaných služeb, bude seznámen s domovním řádem, vnitřními předpisy Domova a bude mu předán byt včetně vybavení.

V případě vážného onemocnění nebo úmrtí uživatele bude tato skutečnost neprodleně oznámena nejbližším příbuzným, uvedeným v sociálním spisu. Dále je postupováno podle domluvy s rodinou. V případě že uživatel nemá žádné příbuzné ani známé, zajišťuje všechny potřebné záležitosti provozovatel

K odchodu uživatele nebo k přestěhování do jiného zařízení může dojit na základě vlastního rozhodnutí nebo na návrh provozovatele v případech, kdy uživatel již nesplňuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podmínky pobytu v zařízení nebo jestliže hrubě porušuje domovní řád.

Při ukončení nájmu bytu je uživatel nebo pozůstala osoba povinná uvést byt do původního stavu a odevzdat pověřenému pracovníkovi všechny klíče které má k dispozici k zámkům domova. O ukončení nájmu bude pořízen zápis. Nájemní smlouvu nelze postoupit na jinou osobu. První nájemní smlouva k sociálnímu bytu se uzavírá na dobu dvou let a lze ji prodlužovat o jeden rok dokud trvají podmínky pro přidělení bytu.

 

Čl. 2

Ubytování

 

Jednopokojové a dvoupokojové bytové jednotky jsou lokalizovány na II. – IV. NP. jejich obytná plocha odpovídá standardům. Vnitřní komunikaci zabezpečuje evakuační výtah a schodiště, které je zároveň chráněnou únikovou cestou. Dle možnosti domova je
respektován výběr bytové jednotky. K základnímu vybavení bytu náleží kuchyňská linka, sociální zařízení se sprchovým koutem. Uživatel si může byt dovybavit vlastním nábytkem a předměty. Každá bytová jednotka je vybavená měřidly pro měření spotřebované el. energie, teplé a studené vody. Budova je vyt��pěna tepelnými čerpadly. Otopnou soustavu bytů tvoří radiátory. Výše nájemného je stanovené dle zákona 211/2000 Sb. a nařízení vlády228/2010 Sb. Cena za vytápění bude odvozená od podlahové plochy bytu. Cena
ostatních energii dle odebraného množství. Uživatel bytu je povinen umožnit pronajimateli vstup do bytu za účelem kontroly stavu bytu a jeho vybavení, revizi elektrozařízení, provedení oprav, nebo odečtu měřidel.

Uživatel zodpovídá za věcí uložené v prostorách bytu. Opouští-li na jakoukoliv dobu místnost je povinen svoji bytovou jednotku uzamknout.

 

Čl. 3

Užívání společných prostor a zařízení
domova

 

Společné prostory /chodby,schodiště, terasa /se využívají pouze k určeným účelům, v těchto prostorách není dovoleno čistit obuv, šatstvo a jiné předměty. Vchody a schodiště se udržuji průchodné, nelze je používat ke skladování a odkládání věci či materiálu. Z požárně bezpečnostních důvodů není dovoleno skladovat nepotřebné věci a nábytek na balkonech.

Osvětlení společných prostor používat jen na nezbytně nutnou dobu.

 

Čl.4

Úklidové práce

 

Uživatel je povinen provádět úklid bytu, praní prádla a další činnosti tak, aby nadměrným hlukem nerušil ostatní uživatele. Činnosti způsobující hluk lze provádět v době od 8.00 do 20.00 hod. Koberce, rohožky, přikrývky, čalouněný nábytek aj. lze vyklepávat
pouze na místech k tomu určených. Smetí a odpadky se vysypávají do sběrných nádob na určeném místě. Aby nedošlo k šíření infekčních nemoci jsou uživatele povinni udržovat čistotu a pořádek.

Čištění chodníku podél zastavěné plochy domova zabezpečuje vlastník objektu.

 

Čl.5

Stravování

 

Je možné individuální stravování.Bude zabezpečen dovoz obědů dle výběru uživatelů

Nákup potravin, hygienických potřeb a ostatních věcí osobní potřeby bude zabezpečen dovozem nebo prodejním stánkem.

 

Čl.6

Drobné úpravy a údržba

 

Bez souhlasu provozovatele není dovoleno provádět úpravy bytové jednotky. Povolené úpravy nad rámec běžné údržby si uživatel hradí sám. Běžnou údržbu zajišťuje provozovatel. Uživatel je povinen bez zbytečných odkladů nahlásit potřebu nutných oprav.

 

Čl.7

Noční klid a zamykání objektu

 

Noční klid je stanoven od 22.00 do 6.00 hod. V této době je nepřípustné provádět činnosti které by způsobovaly hluk a rušily ostatní uživatele.

Z bezpečnostních důvodů všechny vchodové dveře jsou opatřeny západkou. Přístup do budovy je možný pouze pomocí klíče, nebo dálkovým odblokováním západky pomoci telefonního tlačítka přímo z bytu nájemníka nebo z kanceláře. Z vnitřku budovy jsou
dveře opatřeny klikou, tzn. výstup z budovy je vždy volný. Od hlavních vchodových dveří do objektu vedou zvonky do bytů a nebytových prostor. Uživatele odpovídají za umožnění vstupu návštěv do objektu a jejích odchod z objektu.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem měnit funkci dveřního systému.

 

Čl.8

Návštěvy

 

Návštěvy nesmí rušit klid a
pořádek domova. Za škody způsobené návštěvami zodpovídá uživatel který návštěvu
zval. Vstup do provozních místnosti je návštěvám zakázán.

 

Čl.9

Pobyt mimo domov

 

Z důvodu předcházení mimořádným událostem je žádoucí aby uživatel, který na delší dobu opouští domov nahlásil pověřené osobě přibližnou dobu návratu.

 

Čl.10

Stížnosti

 

Stížnosti k poskytovaným službám má uživatel právo vznášet přímo provozovateli, nebo je vložit do
schránky umístěné u vchodu do budovy. Stížností jsou dle možnosti řešeny ihned, pokud jsou závažnějšího charakteru a vyžaduji prošetření – do 14 dnů. Uživatele mohou své připomínky navrhovat ústně nebo písemně. Na každou připomínku bude do 14 dnů odpovězeno. Každá stížnost a její řešení je zapsána v knize stížnosti

 

 

Čl.11

Ostatní ustanovení

 

Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, v níž je uveden rozsah práva na užívání bytu, výše úhrady za jeho užívání a zálohy na poskytované služby.

Pronajimatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu

Pronajimatel při předání bytu propůjčuje nájemci 2 klíče od bytu, 1 klíč od vchodových dveří a 1 klíč od poštovní schránky.

Pronajimatel je povinen provádět řádnou údržbu a běžné opravy domu a bytů.

Pronajimatel je povinen vyúčtovat nájemné a poplatky za služby dle nájemní smlouvy za uplynulý rok, nejpozději do 30.6 následujícího roku.

Změní-li se skutečnosti rozhodné pro určování sjednaného nájemného a ceny služeb, změní se výše nájemného a služeb od prvního dne měsíce následujícího po změně těchto skutečnosti.

Pronajimatel neodpovídá za cennosti, vkladní knížky a hotovost patřící nájemci.

Provozovatel oznamuje informace pro nájemníky na vývěsce u vchodu do budovy.

 

Nájemce bytu je povinen užívat byt k účelům jež určuje nájemní smlouva.

Nájemce bytu je povinen platit pronajimateli nájemné a poplatky za služby měsíčně, a to nejpozději do posledního dne běžného kalendářního měsíce. Případné doplatky za služby se musí uhradit ve stanovené lhůtě po vyúčtování.

Nájemce odpovídá za škody, které vznikly jeho zaviněním na majetku zařízení, nebo které byly způsobené jeho zaviněním jiným osobám. Totéž platí i o návštěvách.

Nájemce bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil sám vlastním zaviněním.

Nájemce nesmí bez souhlasu vlastníka provádět stavební úpravy, ani jiné podstatné změny.

Při ubytování další osoby v bytě je povinnosti nájemce oznámit tuto skutečnost pronajimateli.

Věcí které si nájemce přináší nebo během pobytu pořídí, zůstávají jeho majetkem.

Nájemce musí respektovat všechny bezpečnostní předpisy a při mimořádných událostech se řídit pokyny příslušných pracovníků.

V celé budově je zakázáno kouření, používání lihových, benzinových a propanbutanových vařičů a ohřívačů.

Chov drobného domácího zvířectva / psů, koček / je zakázán.

Květiny mohou být pěstovány v truhlících zabezpečených proti pádu.

Jelikož budova je součásti sborových objektů nájemníci nesmí svým chováním narušovat průběh bohoslužeb a sborových akcí.

Nájemci mají právo zvolit svého zástupce pro jednání s pronajimatelem.

 

Čl.12

Závěrečná ustanovení

 

Nájemci i poskytovatele služeb si musí být vědomi toho, že žiji v kolektivním zařízení. Je jejich povinnosti podle svých sil a možnosti pečovat o dobré jméno Domova . Chovat se k sobě navzájem zdvořilé, snášenlivě, ohleduplně a vzájemně si pomáhat.

Záležitosti tykající se provozu, které nejsou předmětem tohoto dokumentu jsou projednávány na pravidelných informačních schůzkách. Je v zájmu nájemníků účastnit se těchto schůzek

Provozovatel je povinen zajistit vyvěšení tohoto domovního řádu na informační nástěnce, přístupné všem nájemcům.

Sbor Církve bratrské v Hrádku jako vlastník objektu si vyhrazuje právo na jeho případné změny v návaznosti na změny legislativy v dalším období.

Domovní řád byl schválen staršovstvem sboru a správním výborem pobočky DCB v Hrádku a nabývá účinnosti od…………………………….

 

V Hrádku…………………………..