Na skále

Sbor CB Hrádek je součástí Církve bratrské, která sdružuje 78 sborů na území celé republiky a patří mezi další evangelikální církve.

Kdo jsme

Sbor je spravován kazatelem a staršovstvem. Svoji službou i osobním příkladem povzbuzujeme sebe a ostatní k osobní křesťanské víře, věrnosti Božímu Slovu, k životu naplněnému láskou k Bohu a lidem. Věnujeme čas, úsilí i program pro všechny generace od nejmladších až po nejstarší. Chceme  být společenstvím otevřeným pro každého, kdo mezi nás přijde. Proto vás zveme na nedělní bohoslužby, které se konají pravidelně každý týden v 9:30 hod. a také na další sborové aktivity.

V co věříme

Slyšel si už někdy něco o čtyřech duchovních zákonech?

Bůh tě miluje a má pro tebe plán

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Člověk je hříšný a oddělený od Boha

Proto nemůže poznat a přožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23)

*

Ježíš Kristus je jediným Božím řešením hříchu

Díky němu můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5,8)

Ježíše Krista musíme osobně přijmout jako spasitele a Pána

Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život

„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1,12)

Jak přijmout Ježíše

Osobní pozvání

Ježíš řekl: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“ (Zjevení 3,20)

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu (pokání) a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový zážitek. Ježíše přijímáme vírou, rozhodnutím své vůle.